Postoji više vrsta sijalica, od kojih su danas tri najzastupljenije:

Sijalice sa nitima: Pošto se ove vrste rasvetnih elemenata, poput halogenih sijalica, ne mogu reciklirati, moramo ih odložiti u kontejner za smeće, te one neminovno završavaju na deponiji.

Štedljive ili fluorescentne sijalice sadrže živu, pa se ne smeju odlagati u smeće ili bilo koji kontejner za reciklažu. Potrebno ih je odneti na mesto gde će se bezbedno odložiti za kasniju reciklažu.

LED sijalice se sastoje od elektronskih komponenti za višekratnu upotrebu. Pravilno rukovanje njima podrazumeva njihovo odnošenje na odgovarajuće mesto za predaju ovakvog otpada.

Iako troše manje električne energije od klasičnih, štedljive (CFL – Compact Fluorescent Lamp) i LED (Light Еmitting Diode) sijalice su kategorisane kao opasne, pre svega zbog prevelikog nivoa olova, bakra i cinka. 

CFL i LED sijalice imaju veći potencijal iscrpljivanja resursa i toksičnosti od sijalica sa žarnom niti prvenstveno zbog visokog sadržaja aluminijuma, bakra, zlata, olova, srebra i cinka. Upoređujući sijalice u odnosu na očekivani vek trajanja sijalica, CFL i LED imaju 3–26 i 2–3 puta veći potencijalni negativni uticaj od sijalica sa žarnom niti. Iz tih razloga, pored povećanja energetske efikasnosti, razvoj tehnologija treba da ide u pravcu smanjenja sadržaja opasnih i retkih metala u sijalicama.

 

Sa ekološkim problemima koji utiču na kvalitet vazduha i vode, divlje životinje, pa čak i globalnu klimu, može biti teško zamisliti da individualni izbori – kao što je promena sijalica – mogu doneti bilo kakvu razliku. Međutim, zbog razmera upotrebe, prelazak sa sijalica sa žarnom niti na LED sijalice može u velikoj meri smanjiti negativan uticaj na životnu sredinu.

Sijalice su uobičajeni kućni otpad i često završavaju na deponiji što dovodi do zagađenja životne sredine. Nažalost, njihovo recikliranje nije jednostavno. Svaka vrsta sijalice se različito reciklira, a neke sijalice se ni ne recikliraju. Halogene sijalice i sijalice sa žarnom niti nisu uključene u VEEE, što je propis koji reguliše pravilno upravljanje otpadne električne i elektronske opreme.

Recikliraju se fluorescentne sijalice, sijalice za pražnjenje i LED diode. Takođe možemo reciklirati lampe. S druge strane, halogene sijalice i sijalice sa žarnom niti se ne recikliraju. To će zavisiti od vrste sijalica koje želimo da odbacimo, jer upravljanje CFL sijalicama (niske potrošnje) potpuno se razlikuje od upravljanja LED sijalicama. Sijalicu nikada ne morate bacati u staklenu posudu.

U pogledu mogucnosti ponovnog iskoršćenja, materijali mogu biti:
1. Reciklabilni (mogu se iskoristiti ponovnim vraćanjem u proces proizvodnje),
2. Nereciklabilni (ne mogu se vratiti u proces i koriste se za dobijanje energije-
spaljivanjem ili se na ekološki bezbedan način skladište)

Leave a Reply

Close Menu